ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ รักษามั่น
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสหัด ผลสด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิค โปทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถเจษฎ์ วงศ์กูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ ศรีวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญรักษ์ สวัสดิวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประพันฒน์ธรรมกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสิทธิพร ปภงฺกโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศชาย ชูชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ สถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิวงศ์ สวัสดิวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาภรณ์ สวัสดิวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีไชย พงศ์ทองเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ