ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิมล อ่อนคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชจิรา เพนเทศ
ครู คศ.3

นางศุภวรรณ สวนจันทร์
ครู คศ.2

นางพัทธนันท์ มหัทธนธีรวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา ลิ้มเต้
ครูผู้ช่วย