ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัทธนันท์ มหัทธนธีรวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชจิรา เพนเทศ
ครู คศ.3

นางศุภวรรณ สวนจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวพรพิมล อ่อนคง
ครู คศ.1