ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัทธนันท์ มหัทธนธีรวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชจิรา เพนเทศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางศุภวรรณ สวนจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรพิมล อ่อนคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัมพิกา ขอบขันธ์
ครูอัตราจ้าง