ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางผกาแก้ว ตุลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวัฒนา จรนิตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางชวนพิศ รอดเอียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอมรรัตน์ รัตนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปิยนุช ทองรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายประภูศักดิ์ ณ นคร
ครู คศ.1