ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทองเพียน เพนเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายฤทธิรงค์ ชูลี
ครูผู้ช่วย