ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทองเพียน เพนเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
ครู คศ.1

นายฤทธิรงค์ ชูลี
ครูผู้ช่วย

นายธนาวุฒิ พงษ์ทองเมือง
ครูผู้ช่วย