ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทองเพียน เพนเทศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภาวดี พรหมศาสน์
ครู คศ.1