ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ สาระพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิคม ตุลารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2