ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสนั่น แผ่นทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัจจิมา ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดม
ครู คศ.3

นางวิพู ศรีเพิ่ม
ครู คศ.3

นายธีรยุทธ บัวทอง
ครูผู้ช่วย