ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิค โปทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัจจิมา ขวัญเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสนั่น แผ่นทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิพู ศรีเพิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายธีรยุทธ บัวทอง
ครูผู้ช่วย