ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิค โปทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอัจจิมา ขวัญเมือง
ครู คศ.3

นายสนั่น แผ่นทอง
ครู คศ.2

นางพัชราภรณ์ จันทร์อุดม
ครู คศ.3

นางวิพู ศรีเพิ่ม
ครู คศ.3

นางพัชฎาภรณ์ รัตนบุรี
ครู คศ.1