ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธเรศ ธาระปรีชากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนีรนุช ช่างคิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจินดา พราหมณ์ชู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชนกพร ยางทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศศิธร แก้วชะฏา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3