ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธเรศ ธาระปรีชากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนีรนุช ช่างคิด
ครู คศ.2

นางสาวจินดา พราหมณ์ชู
ครู คศ.2

นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวศิรัจจันทร์ เอียดทองใส
ครู คศ.1