ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิรัตน์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรรยา กามูณี
ครู คศ.2

นายยุทธนา เพชรเชนทร์
ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์ เพชรโชติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชริดดา อนุรักษ์
ครูผู้ช่วย