ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิรัตน์ จันทร์เพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจรรยา กามูณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายยุทธนา เพชรเชนทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายทวีศักดิ์ เพชรโชติ
ครูผู้ช่วย