ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณา บำรุงภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนิภาพร วิชชุปัญญ์กุล
ครู คศ.1

นางสาววริดา ไกรนรา
ครู คศ.1