ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณา บำรุงภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนวรัตน์ บัณทิตพนาไลย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจุฑามาศ ธาระปรีชากุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1