ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรรณา บำรุงภักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ บัณทิตพนาไลย
ครู คศ.1

นางจุฑามาศ ธาระปรีชากุล
ครูอัตราจ้าง