ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิค โปทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ

นายวัฒนา จรนิตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน