ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ทองอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง แก้วชะฎา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรา พรหมศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงค์ จินา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บุญเกื้อสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร ทิพย์กองลาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายภาพ กาญจนโสภาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ไกรนรา
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2531