ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิพู ศรีเพิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายชาญศักดิ์ จันทร์อุดม
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ

นายยุทธนา เพชรเชนทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางปิยนุช ทองรอด
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ