ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 
 
อาจารย์นัทธ์ชนันต์ สุวรรณชนะ
อาจารย์ชวนพิศ รอดเอียด
อาจารย์วัฒนา จรนิตย์
อาจารย์อมรรัตน์ รัตนะ
อาจารย์ปิยนุช ทองรอด
รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.18 KB
รายวิชาweb design 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.64 KB
ใบความรู้ที่ 1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.99 KB
ใบความรู้ที่ 1.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.13 KB
ใบความรู้ที่ 2.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.11 KB
ใบความรู้ที่ 2.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 372.78 KB

ใบความรู้ที่ 2.3

Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 502.44 KB
ใบความรู้ที่ 2.4
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.78 KB
ใบความรูที่ 3.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 483.63 KB
ใบความรู้ที่ 31.1.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.89 KB
ใบความรู้ที่ 3.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.94 KB
ใบความรู้ที 4.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.38 KB
ใบความรู้ที่ 4.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 524.12 KB
ใบความรู้ที่ 5.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.61 KB
ใบความรู้ที่ 5.1.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.71 KB
ใบความรู้ที่ 5.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.11 KB
ใบความรู้ที่ 6.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.83 KB
ใบความรู้ที่ 6.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.09 KB
ใบความรู้ที่ 7.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.48 KB
ใบความรู้ที่ 7.2

Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395.9 KB
ใบความรู้ที่ 7.3
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.35 KB
ใบความรู้ที่ 7.4
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.46 KB
ใบความรู้ที่ 7.5
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.74 KB
ใบความรู้ที่ 7.6
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.03 KB
ใบความรู้ที่ 8.1
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.64 KB
ใบความรู้ที่ 8.2
Flash ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 529.15 KB
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.87 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 992.85 KB
การสร้างโลโก้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.12 KB
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสานสนเทศ ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.17 KB
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1014 KB
ทำข้อความหิมะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 884.29 KB
การแต่งภาพเนียนใส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
การทำบาร์โค๊ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.84 KB
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.82 KB
โครงงานคอมพิวเตอร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54 KB
อาจารย์ธีระชัย มูสิกะ
 วิชา การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำกรอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.17 KB
การทำฝนตก
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
ชุมนุมคอมพิวเตอร์มหาสนุก
ใบงานที่ 1  ส่ง hotplay2533@gmail.com