ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 71 54 125
ม.1/1 24 16 40
ม.1/2 23 19 42
ม.1/3 24 19 43
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 57 77 134
ม.2/1 11 34 45
ม.2/2 24 20 44
ม.2/3 22 23 45
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 37 62 99
ม.3/1 9 31 40
ม.3/2 11 21 32
ม.3/3 17 10 27
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 65 72 137
ม.4/1 11 26 37
ม.4/2 20 30 50
ม.4/3 34 16 50
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 31 65 66
ม.5/1 6 22 28
ม.5/2 16 18 34
ม.5/3 9 25 34
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33 52 85
ม.6/1 2 21 23
ม.6/2 19 13 32
ม.6/3 12 18 30
รวมนักเรียน 294 382 676