ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

        ชั้น

จำนวนนักเรียน

      หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

55

56

111

 

ม.2

38

48

86

 

ม.3

39

42

81

 

รวม

132

146

278

 

ม.4

45

63

108

 

ม.5

37

52

89

 

ม.6

49

42

91

 

รวม

131

157

288

 

รวมทั้งสิ้น

263

303

566