ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.  พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จัดคิดวิเคราะห์  ฉลาดใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรม  รักษ์วัฒนธรรมไทย  และมีความมั่นใจในตนเอง  โดยบูรณาการเรียนรู้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (Quality    Management ) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล