ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6  เวลา  13.00 - 17.00 น.
งานแนะแนว
06 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียน
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556
งานวัดผล
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กำหนดการการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9
07.00  นักเรียน พร้อมกันที่โรงเรียน
07.30  นักเรียน ครู บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร
08.00  กิจกรรมหน้าเสาธง
08.20  นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบนหอประชุม
08.40  พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางมาถึงพิธี
08.59  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
          ผู้ร่วมพิธียืนตรง
          เริ่มพิธี
10.45  กิจกรรมบนเวที
12.00  พักเที่ยง
13.00  กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
15.30  เลิกเรียน
16 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กีฬาปีใหม่สัมพันธ์
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมปีใหม่
14 มี.ค. 57 ถึง 25 มี.ค. 57 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
25 มี.ค. 57 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่1
26 มี.ค. 57 จัดทำสรุปการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 /สรุปผลการเลื่อนชั้น
27 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่1
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และ ผลการเลื่อนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้ง ที่ 2
27 มี.ค. 57 ถึง 10 เม.ย. 57 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
29 มี.ค. 57 สอบแยกห้องเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557
30 มี.ค. 57 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
31 มี.ค. 57 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร รอบที่ี 1
01 เม.ย. 57 ส่ง GPA นักเรียน ม .6
02 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบแยกห้อง และรายงานตัวนักเรียน ม.1
03 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียน ม.4
09 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557
10 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
14 พ.ค. 57 อนุมัติจบหลักสูตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 รอบ2
15 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร รอบ2
- นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2557 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2