ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร รอบ2
- นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2557 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
14 พ.ค. 57 อนุมัติจบหลักสูตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 รอบ2
10 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
09 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557
03 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบคัดเลือก และรายงานตัวนักเรียน ม.4
02 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบแยกห้อง และรายงานตัวนักเรียน ม.1
01 เม.ย. 57 ส่ง GPA นักเรียน ม .6
31 มี.ค. 57 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร รอบที่ี 1
30 มี.ค. 57 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557
29 มี.ค. 57 สอบแยกห้องเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557
27 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่1
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และ ผลการเลื่อนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 ม.5
- นักเรียน ม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้ง ที่ 2
27 มี.ค. 57 ถึง 10 เม.ย. 57 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
26 มี.ค. 57 จัดทำสรุปการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 /สรุปผลการเลื่อนชั้น
25 มี.ค. 57 ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่1
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
14 มี.ค. 57 ถึง 25 มี.ค. 57 นักเรียนทุกระดับชั้น สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมปีใหม่
16 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กีฬาปีใหม่สัมพันธ์
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กำหนดการการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.9
07.00  นักเรียน พร้อมกันที่โรงเรียน
07.30  นักเรียน ครู บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตร
08.00  กิจกรรมหน้าเสาธง
08.20  นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบนหอประชุม
08.40  พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางมาถึงพิธี
08.59  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
          ผู้ร่วมพิธียืนตรง
          เริ่มพิธี
10.45  กิจกรรมบนเวที
12.00  พักเที่ยง
13.00  กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
15.30  เลิกเรียน
06 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียน
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2556
งานวัดผล
28 ก.พ. 56 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6  เวลา  13.00 - 17.00 น.
งานแนะแนว